Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van Thomas Kok Openhaarden en Bouwbedrijf
Art.1 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN BEGRIPSBEPALINGEN
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen gedaan door en op alle overeenkomsten gesloten door Thomas Kok Openhaarden en Bouwbedrijf, hierna te noemen: de Aannemer. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met de Aannemer overeengekomen te worden. Indien de contractspartij van de Aannemer zelf ook algemene voorwaarden hanteert, wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten: de algemene voorwaarden van de Aannemer prevaleren te allen tijde.

b. Verstaan wordt onder: het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering; de Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het werk opdraagt. de Aannemer: Thomas Kok Openhaarden en Bouwbedrijf; de overeenkomst: de tussen de Aannemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst; dag: kalenderdag; werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag/feestdag;
Art.2 OFFERTE/AANBIEDINGEN
b. Verstaan wordt onder: het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering; de Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het werk opdraagt. de Aannemer: Thomas Kok Openhaarden en Bouwbedrijf; de overeenkomst: de tussen de Aannemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst; dag: kalenderdag; werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag/feestdag;

a. Alle door de Aannemer gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Toezending van aanbiedingen of (andere) documenten verplicht de Aannemer niet tot acceptatie van de order. Niet-acceptatie wordt door de Aannemer zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever ter kennis gebracht.

c. De Aannemer behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
Art.3 TEKENINGEN EN ONTWERPEN
a. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst, indien en voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen.

b. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden zoals genoemd in art. 3 sub a van deze algemene voorwaarden, blijven te allen tijde eigendom van de Aannemer en moeten op diens verzoek franco worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van de Aannemer niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. Auteursrechten blijven bij de ontwerper berusten.
Art. 4. OVEREENKOMST
a. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met de Aannemer eerst tot stand nadat de Aannemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De Opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging van de Aannemer gebonden, indien door haar niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van die bevestiging wordt ontkend.

b. Overeenkomsten en eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, zijn uitsluitend bindend voor de Aannemer indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd.

c. De Opdrachtgever en de Aannemer dienen elk te beschikken over een gelijkluidend afschrift van de offerte/opdrachtverlening, de werkomschrijving en de eventuele tekeningen en berekeningen. Met genoemde stukken wordt de omvang van het door de Aannemer te verrichten werk begrensd.

d. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclames binnen 3 dagen na factuurdatum.

e. Elke overeenkomst wordt van de zijde van de Aannemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van de Aannemer – voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

f. De Aannemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Bij wanbetaling van de Opdrachtgever of een gegronde vrees daarvoor, is de Aannemer bevoegd de nog niet uitgevoerde opdracht op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling van de werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid in gebreke is, zijn alle facturen terstond en opeens opeisbaar en is de Aannemer gerechtigd voor verdere werkzaamheden deugdelijke zekerheid te verlangen.
Art. 5. PRIJZEN
a. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Aannemer gebaseerd op levering op het woon-/vestigingsadres van de Opdrachtgever zoals dat blijkt uit de adressering van de offerte.

b. De prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te treffen rechten of belastingen tenzij anders vermeld.

c. Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde of verhoogde lonen, sociale lasten belastingen, invoerrechten heffingen en andere lasten, kan door de Aannemer aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

d. Indien de Opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Aannemer op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

e. De Aannemer en de opdrachtgever komen ��n of meerdere data overeen waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De Opdrachtgever kan bedoelde afspraak kosteloos annuleren tot zeven dagen van te voren. Annulering nadien verplicht de Opdrachtgever tot de betaling van een schadeloosstelling aan de Aannemer. In geval de Opdrachtgever de afspraak zes dagen van te voren annuleert is hij aan de Aannemer een bedrag van � 250,00 verschuldigd, bij annulering vijf dagen van te voren � 350,00 bij annulering vier dagen van te voren � 450,00 bij annulering drie dagen van te voren � 550,00 bij annulering twee dagen van te voren � 650,00 bij annulering ��n dag van te voren � 750,00 en bij annulering op de overeengekomen datum zelf � 1000,00 Indien meerdere data zijn overeengekomen, geldt het voorgaande ten aanzien van elk van die dagen.
Art. 6 NOODZAKELIJKE WIJZIGINGEN/MEER – EN/OF MINDERWERK
a. De Opdrachtgever kan de Aannemer verzoeken om wijzigingen in het werk aan te brengen. Meerwerk komt tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Bij minderwerk bestaat slechts recht op vermindering van maximaal 85% van de waarde van het minderwerk. De Aannemer verstrekt zo spoedig mogelijk na een opdracht van meer of minder werk een schriftelijke opgave van de prijswijziging en de datum waarop het werk met inachtneming van het meer of minder werk kan worden opgeleverd. De opdracht tot wijziging maakt deel uit van het werk.

b. Indien bij de uitvoering van een werk wijzigingen in het werk noodzakelijk zijn, is de Aannemer gerechtigd de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen, mits zulks niet onbelangrijke afbreuk doet aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van het werk. De Aannemer dient de Opdrachtgever omtrent de wijzigingen en eventueel meerwerk, zo mogelijk voordat de desbetreffende wijziging wordt uitgevoerd, te informeren.
Art.7 (OP)LEVERING
a. Opgave van de (op)levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij te late levering is een ingebrekestelling nodig en moet de Aannemer een redelijke termijn worden gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

b. Als tijdstip van oplevering geldt de datum waarop het werk geheel gereed aan de Opdrachtgever wordt opgeleverd, nadat een rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door beide partijen is getekend. Indien het overeengekomen werk slechts bestaat uit verkoop/koop en levering van waren, dan geldt als tijdstip van levering het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat of, doch slechts indien zulks is overeengekomen, door afgifte van het gekochte op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

c. In geval de bouwtijd van het op te leveren werk is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen dan deelt de Aannemer de opleveringspunten tenminste 2 dagen tevoren, bij voorkeur schriftelijk, aan de Opdrachtgever mee. In geval van verkoop/koop en levering van waren pleegt de Aannemer zo mogelijk overleg met de Opdrachtgever over het tijdstip van aflevering. In het geval op het opgegeven adres niemand wordt aangetroffen waaraan kan worden afgeleverd, wordt het gekochte voor rekening van de Opdrachtgever door de Aannemer opgeslagen; de kosten van opslag en herhaalde aflevering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

d. De Opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij de aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van de Aannemer dat de zaken ter beschikking van de Opdrachtgever staan.

e. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

f. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zijn te harer beschikking opgeslagen, voor risico van de Opdrachtgever.

g. Indien de (op)levertijd is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen dan worden als onwerkbare dagen beschouwd dagen waarop door oorzaken die buiten de invloedsfeer van de Aannemer tenminste 5 uur door het grootste deel van de werknemers en/of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkbare dagen zie artikel1.
Art. 8 OPLEVERING
a. Het werk wordt naast het in art. 7 lid b gestelde, tevens als opgeleverd beschouwd:

1. De Aannemer is gehouden de in lid b bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van de Opdrachtgever, voor zover deze niet herstel van de uitvoeringsfouten betreffen.

2. door eerste feitelijke ingebruikneming bijvoorbeeld door in de openhaard te stoken.

b. Kleine gebreken welke gevoegelijk in de hierna in lid d bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.

c. Bij onthouding van goedkeuring van het werk is de Opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de Aannemer, onder opgaaf van redenen hiervan.

d. De Aannemer is gehouden de in lid b bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken binnen 30 dagen na de oplevering die schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van de Opdrachtgever, voor zover deze niet herstel van de uitvoeringsfouten betreffen.

e. Na de in het vorige lid genoemde termijn is de Aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk een verborgen gebrek bevat en de Aannemer daarvan binnen 30 dagen na ontdekking mededeling is gedaan. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien zij na verkoop van 1 jaar na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld. Een gebrek is slechts als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan op het moment van ontdekking onderkend had kunnen worden.
Art. 9 TRANSPORT/RISICO
a. Na de oplevering dan wel levering van het werk gaan alle risico’s over op de Opdrachtgever onverminderd de verplichtingen van de Aannemer uit hoofde van de Aannemersovereenkomst.

b. Indien verzending uit de overeenkomst voortvloeit, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, indien geen andere aanwijzing door de Opdrachtgever aan de Aannemer is verstrekt, door de Aannemer bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de Opdrachtgever alle risico op zich, inclusief schuld van de vervoerder.

c. Eventueel specifieke wensen van de Opdrachtgever inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de Opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

d. De Aannemer is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur worden vermeld. Wanneer de Aannemer een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
Art.10 OVERMACHT
a. Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere contractspartij niet meer kan worden verlangd.

b. Indien naar het oordeel van de Aannemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de Aannemer het recht de uitvoering van het werk op te schorten totdat de situatie die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit de Aannemer kan worden toegerekend en heeft de Aannemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldaan, dan is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

c. Is naar het oordeel van de Aannemer de overmacht van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

d. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
Art.11 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER
a. De Aannemer kan niet aansprakelijk worden gehouden behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en van goede trouw voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder in elk geval bedrijfsschade aan roerende en onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de Opdrachtgever als bij derden.

b. De aansprakelijkheid van de Aannemer is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende order. In geen geval kan de Aannemer voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gehouden dan tot het bedrag dat door de verzekering van de Aannemer wordt gedekt.

c. De Opdrachtgever kan tijdens het werk werkzaamheden of leveringen door derden laten uitvoeren. De Aannemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eigen opzet of grove schuld of die van leidinggevende ondergeschikten van degenen voor wie hij aansprakelijk is en/of die in zijn opdracht het werk of een onderdeel daarvan uitvoeren. De Aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van nietleidinggevende ondergeschikten.

d. De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade aan het werk, schoorsteen(pijpen) of rook/luchtafvoerkanalen of -buizen, indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de Aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en/of het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

e. De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever zoals schoorsteenpijpen of buizen, indien deze gebreken bevatten die niet door toedoen van de Aannemer zijn ontstaan.

f. De Aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

1. schade ontstaan door foutief ontwerp, constructies en/of berekeningen door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden gemaakt;

2. schade die het gevolg is van door de Opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden;

3. schade aan kabels, buizen, leidingen, schoorsteenpijpen en luchtafvoerbuizen indien en voorzover hem door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan ontbreken, onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.

g. In geval de Aannemer werkzaamheden verricht in verband met de aanleg van een openhaard op een reeds bestaande rookafvoerkanaal, kan de Aannemer, onverminderd het artikel 12 lid b bepaalde, niet instaan voor de goede “trek” van dat kanaal en/of de rook -of geurdichtheid van dat kanaal. Een eventueel door de Aannemer uitgevoerd onderzoek naar de geschiktheid van het kanaal, middels bijvoorbeeld een rookproef, geeft slechts een indicatie van de geschiktheid van het kanaal, tenzij in dat verband uitdrukkelijk en schriftelijk garantie is gegeven. Garantie op de goede trek en rookdichtheid van een schoorsteen/rookafvoerkanaal wordt in principe slechts afgegeven voor een nieuw te bouwen of volledig te renoveren schoorsteen/rookafvoerkanaal.

h. Evenmin is de Aannemer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor de Aannemer het heeft geleverd of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor de Opdrachtgever het heeft aangeschaft dan wel door onoordeelkundig gebruik van het geleverde. In het bijzonder in geval de openhaard binnen 7 weken na oplevering wordt gebruikt, dat wil zeggen in de openhaard wordt gestookt of bijvoorbeeld de openhaard wordt gebruikt voor het bereiden van maaltijden, waaronder begrepen het houden van een barbecue.
Art.12 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
a. Indien materialen of zaken die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld gebrekkig blijken te zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade en of meer werk.

b. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de rookafvoerkanalen. Onder functionele ongeschiktheid van de rookafvoerkanalen wordt verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn van het rookafvoerkanaal voor het doel waarvoor zij blijkens onder meer de bedoeling van de Opdrachtgever zijn bestemd.

c. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de Aannemer op tijd kan beschikken over de woning of het appartement waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als naar het oordeel van de Aannemer geheel of gedeeltelijke ontruiming noodzakelijk is, zal de Opdrachtgever daarvoor zorg dragen. De Aannemer zal de Opdrachtgever daartoe tijdig berichten. Indien ondanks een dergelijk bericht geen adequate ontruiming heeft plaatsgevonden, heeft de Aannemer de keuze ofwel het werk op te schorten zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, dan wel op kosten van de Opdrachtgever de ontruiming zelf uit te voeren.

d. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de Aannemer kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor verlichting, elektrische apparatuur, verwarming, gas en water. De kosten van het gebruik hiervan door de Aannemer zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

e. De Opdrachtgever is gehouden de Aannemer te informeren over de ligging en het verloop van leidingen en kabels en omtrent de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als bijvoorbeeld astbest.

f. De Opdrachtgever zorgt er voor, dat de Aannemer tijdig kan beschikken over de verstrekkingen, die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet. Indien voorzieningen zoals gas en elektra niet aanwezig zijn tijdens de levertijd, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor het daardoor veroorzaakte meerwerk.
Art. 13 RECLAMES MET BETREKKING TOT GELEVERDE WAREN
a. Eventuele reclames worden door de Aannemer slechts in behandeling genomen indien zij de Aannemer rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende waren schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

b. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na factuurdatum.

c. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de geleverde waren, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Nadien worden reclames niet meer door de Aannemer in behandeling genomen.

d. Retournering van de geleverde waren kan slecht geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door de Aannemer te bepalen voorwaarden.
Art. 14 GARANTIE
a. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent de Aannemer gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de Aannemer geleverde werken/waren. Indien terzake niets specifieks is overeengekomen, geldt een garantieperiode van maximaal 6 maanden na de datum van oplevering. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en betreft derhalve geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde. Bepalend voor de garantietermijn is dat de Opdrachtgever de tekortkomingen binnen de garantieperiode aan de Aannemer kenbaar dient te hebben gemaakt.

b. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door de Aannemer niet langer garantie verleend dan deze derde- leverancier aan de Aannemer verleent, met een maximum van 6 maanden. Verleent de derde- leverancier een langere garantie dan 6 maanden dan dient de Opdrachtgever zich na het verstrijken van de 6 maanden periode rechtstreeks tot de derde- leverancier te wenden; de Aannemer kan slechts bemiddelend optreden.

c. De garantie vervalt indien door de Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

d. De garantie vervalt tevens indien door de Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

e. Vervangt de Aannemer onderdelen ter voldoening aan de garantieverplichting, dan worden de vervangende onderdelen eigendom van de Aannemer.

f. Voldoet de Opdrachtgever niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet-tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is de Aannemer niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
Art. 15 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Geleverde zaken blijven eigendom van de Aannemer tot het moment waarop al de krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten door de Opdrachtgever volledig zijn betaald. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de Opdrachtgever, of overlijden wanneer de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is de Aannemer gerechtigd de order zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van de Aannemer op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van de Aannemer op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

b. De zaken kunnen door de Opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsoefening worden door verkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en mogen evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

c. Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van de Aannemer, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt de Aannemer bovendien bezitloos pandrecht -door het ontstaan der vordering- op al die zaken waarin de door de Aannemer geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door de Opdrachtgever getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie dezerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
Art.16 BETALING
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening voordat met het werk wordt gestart dan wel bij koop/levering bij (af) levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door Aannemer aangewezen bank- of girorekening binnen 7 dagen na factuurdatum of direct na oplevering d.m.v. gebruik te maken van ons mobiele pin apparaat.

b. In geval van betaling in termijnen is overeengekomen, dan zendt de Aannemer na het verschijnen van de betreffende termijn, dus steeds op voorhand, een gespecificeerd verzoek tot betaling. Een dergelijke termijn dient binnen 7 dagen na dagtekening te zijn voldaan.

c. De op bank-/ giroafschriften van Aannemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

d. Alle door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door de Aannemer gemaakte vorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

e. Ingeval de Opdrachtgever:

1. in staat van faillissement wordt verklaart, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;

2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichtingen niet nakomt;

4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf; heeft de Aannemer door het enkel plaatsvinden van een der gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever op grond van de door de Aannemer verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen. Dit alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

f. Als het werk van de Aannemer naar het oordeel van de Opdrachtgever niet voldoende is, heeft de Opdrachtgever het recht om 5% van de aanneemsom, of bij betaling in termijnen 10% van de termijnsom, gedurende maximaal 6 weken na het verstrijken van de reguliere betaaldag in te houden. Zowel het feit van opschorting als een adequate omschrijving van de tekortkomingen op grond waarvan wordt opgeschort, dient op verval van het opschortingrecht voor het vervallen van de reguliere betaaldag aan de Aannemer schriftelijk te zijn medegedeeld.
Art.17 RENTE EN KOSTEN
a. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder ingebrekestelling, in verzuim en zal er vanaf de factuurdatum zonder aanzegging een rente wegens vertraging over het factuurbedrag zijn verschuldigd van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

b. Alle kosten die door de Aannemer worden gemaakt om nakoming van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, zijn ten laste van de Opdrachtgever, daaronder begrepen gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te bovengaan. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op 15% van het met inbegrip van voorgenoemde rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering door de Aannemer uit handen is gegeven, ongeacht of de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is of niet.
Art.18 IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER
a. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is de Aannemer bevoegd de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is het werk te doen voortzetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de Aannemer blijkens de sommatie verlangt. Indien de curator zich bereid verklaart het werk te doen voortzetten, is hij verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid is het werk te doen voortzetten, is de Aannemer gerechtigd het werk in onvoltooide staat te be�indigen.

b. Ingeval de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of surs�ance van betaling wordt verleend, is het bepaalde onder a van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

c. Ingeval de Opdrachtgever overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het bepaalde onder a van dit artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de Aannemer zulks verlangt, zijn de erfgenamen verplicht ��n van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.
Art.19 GESCHILLEN
a. De Aannemer is gerechtigd geschillen door arbitrage te laten beslechten, waaronder de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, in welk geval de Aannemer de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Indien de Opdrachtgever een consument is, heeft zij gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

b. In geval het verschil beslecht wordt door arbitrage, zullen ��n dan wel naar keuze van de Aannemer drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.

c. In geval van benoeming van drie arbiters en in geval de arbitrage niet wordt opgedragen aan een arbitrage-instituut of raad van arbitrage, geschiedt de benoeming van de scheidslieden aldus dat elk van de partijen een arbiter benoemd en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van de partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

d. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is steeds en uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

e. In geval de burgerlijke rechter bevoegd is, is bij uitsluiting de rechter te Haarlem bevoegd.