015 785 1779 info@thomaskok.nl

Privacyverklaring

 Welke persoonsgegevens verwerken wij
Thomaskok.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Thomaskok.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Thomaskok.nl verstrekt. Thomaskok.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom wij om deze gegevens vragen
Thomaskok.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Thomaskok.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Thomaskok.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van gegevens
Thomaskok.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thomaskok.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Thomaskok.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Thomas Kok Open Haarden
Bergse Maas 31
2641 VV Pijnacker
T 06 5392 1699
E info@thomaskok.nl